Fürstenberger Porzellan

Fürstenberger Porzellan - Freundeskreis Fürstenberger Porzellan e.V.
  • Author : Siegfried Ducret

Siegfried Ducret: Fürstenberger Porzellan. Band I: Geschichte der Fabrik., Band II: Geschirre., Band III: Figuren. Verlag Klinkhardt & Biermann, Braunschweig 1965.